Works about Khvedir Vovk

Bibliographic index of publications about Khvedir Vovk

A large body of historiography is devoted to the study of the scientific materials of Khvedir Vovk. The proposed short bibliographic index of thematic publications (nearly 70 titles) reflects the key topics of such research as ethnography, archaeology, anthropology, book studies, and others, as well as the names of researchers who have been conducting this work for many years on the basis of archival, library, and museum collections in Ukraine.

This list is not exhaustive and is open to additions. The authors of the site ask the authors and all interested persons to send bibliographic descriptions of publications on the scientific materials and personality of Khvedir Vovk to the bibliographic index at arhiv.ia.nanu@gmail.com. Of particular interest are the works of the late 1980s and early 1990s that are not available online.

Tamara Kutsayeva, Larysa Didora, Oleksandra Buzko

 

Батько української антропології та етнографії: до 170-річчя від дня народження укр. етнографа, антрополога, археолога Ф. К. Вовка / упор. О. Радутна. Полтава, 2017.

Бузько О., Роде М. [Rohde Martin]. Спільнота в зображеннях: архівні джерела до життєпису Хведора Вовка // Археологія та давня історія України. 2023. № 4. (подано до друку).

Вашків Л. Володимир Гнатюк і Хведір Вовк: епістолярний діалог // Studia Methodologica. 2007. Вип. 19: Теорія літератури. Компаративістика. Україністика: зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром’яка. С. 264-270.

Видання з автографами українських діячів науки і культури: каталог колекції НІБУ / уклад. Н. Горська. Київ: Вініченко, 2018 (1). 416 с.

Галина Вовк. Бібліографія праць Хведора Вовка (1847-1918). (Українська бібліографія, вип. 3. Всеукр[аїнська] ак[адемія] н[аук], Бібліогр[афічна] комісія), у Києві, 1929.

Горбик В. ВОВК (Волков) Ф. К. ЕІУ. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Vovk_F.

Дениско Л., Рудакова Ю. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань НБУВ: каталог. Київ: НБУВ, 2017.

Історія Наукової бібліотеки Інституту археології НАН України / В. А. Колеснікова, Н. Р. Михайлова, І. В. Черновол, Н. В. Науменко // Археологія. 2008. № 4. С. 104-111. Бібліогр.: 16 назв.

Косміна Оксана. Українські орнаменти в Парижі 1878. Альбом Олени Пчілки: міфи, вигадки, реальність. // Лікбез. Історичний фронт. 

Кириченко Р. Французька книга в бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ- поч. ХХ ст. Рукописна та книжкова спадщина України. 2007 (12). С. 191-

Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX-XX століть / Підготували Марія Маєрчик, Олена Боряк. Київ: Критика, 2018.

Колеснікова В., Черновол І., Яненко А. Музей (Кабінет) антропології та етнології імені проф. Хв. Вовка. Київ, 2012: Стародавній світ.

Куцаєва Т. Екслібриси та інскрипти з ім’ям Ф. Вовка // Українознавство. 2019. 4 (73). С. 259-267.

Куцаєва Т., Куцаєва Є., Дідора Л. Книгозбірні Федора Вовка та Кабінету-музею ім. Ф. Вовка при ВУАН у бібліотечному фонді НМІУ // Дослідження, збереження та популяризація пам’яток історико-культурної спадщини України: зб. матеріалів круг. ст. Переяслав, 20.04.2020. 211 с. С. 132-137.

Куцаєва Т., Дідора Л. Тези до виставки «(Не)втрачене: книгозбірня Ф. Вовка та Музею (Кабінету) антропології та етнології ім. Ф.Вовка // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любешівщина в історії України і Волині. Наук. зб. Вип. 68. Матеріали Всеукр. наук. історико-краєзнавчої конф. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. 432. c. С. 410-416.

Куцаєва Т., Дідора Л. Бібліотеки Ф. Вовка та Музею (Кабінету) антропології та етнології ім. Ф.Вовка при ВУАН // Українознавство. 2020. 3(76). С. 82-96.

Куцаєва Т. Дослідження Ф. Вовка про українство Добруджі в контексті набутків вітчизняного українознавства // Українознавство. 2020. 1 (74). С. 46-54.

Куцаєва Т., Дідора Л. Стародруки та антикварні видання французькою мовою в книгозбірні Національного музею історії України: перший огляд колекції // Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21-22 травня 2018 р.). Вип. 58 / Упоряд. П.С. Скавронський. Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2019. 544 с. С. 181-189.

Маньковська Р. Кабінет антропології та етнології ім. Ф. Вовка. ЕІУ. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Kabinet_antropologii

Нарбут Ольга. Федір Вовк “Відмінні риси південно-російської орнаментики” 1874р.

Наулко В. Південна Україна і Бессарабія у науковій та епістолярній спадщині Ф. К. Вовка // Українське Подунав’я: історія, етнографія, мова: Матеріали наук. конф. Ізмаїл, 1995. С. 8-9.

Наулко В. Етнографічна та народознавча спадщина Ф. К. Вовка / Наулко В., Франко О. // Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди 70-річчя. Львів; Київ; Нью-Йорк, 1996. С. 675-697.

Наулко В. Програмні дослідження культури та побуту людності України за матеріалами епістолярної спадщини Ф. К. Вовка // Політологія. Етнологія. Соціологія: III Міжн. конгр. україністів (Харків, 26-29 серп., 1996). Харків, 1996. С. 92-97.

Наулко В. Федір Вовк: До 150-річчя від дня народження. Листи С. Петлюри до Ф. Вовка // Жива вода. 1996. № 7. С. 3-7.

Наулко В. Листування Ф. Вовка з В. Кравченком / Наулко В., Старков В. // Берегиня. 1996. № 3/4. С. 133-143.

Наулко В. Козацька тематика в епістолярній спадщині Ф. К. Вовка // Запорозьке козацтво. Київ; Запоріжжя, 1997. С. 256-263.

Наулко В. Південна Україна в дослідженнях Ф. К. Вовка (Волкова): за матеріалами епістолярій // Археология и этнология Восточной Европы. Одесса, 1997. С. 249-253.

Наулко В. Листування Ф. Вовка (з фондів архівів) // Українське архівознавство: Історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (19-20 листоп. 1996 р.). Київ, 1997. Ч. 2. С. 97-102.

Наулко В., Старков В. Що доводиться чути етнографові: Листування Ф. Вовка з М. Сумцовим та Д. Яворницьким // Пам’ять століть. 1997. № 1. С. 37-41.

Наулко В. Неопубліковані листи Ореста Фотинського до Федора Вовка // Укр. культура в іменах і дослідженнях: Наук. зап. Рівненського ін-ту культури. Рівне, 1997. Вип. І. С. 42-43.

Наулко В., Філіпова Ю. «Пишу ж я, щоб якомога частіше нагадувати людям, що є на світі Україна»: Листування Ф. Вовка з М. Грушевським // Родовід. 1997. № 15. С. 44-66.

Наулко В. Нововідкриті сторінки історії українознавства: Листування Федора Вовка з Миколою Біляшівським // Нар. творч. та етногр. 1997. № 4. С. 62-74.

Наулко В. До питання українсько–болгарських взаємин: Листування Федора Вовка з Іваном Шишмановим // Болгар. щорічник. Київ, 1998. Т. III. С. 100-116.

Наулко В. “До питання українсько-чеських взаємин: листи Любора Нідерле і Ченека Зібрта до Ф.К. Вовка (Волкова)” (Слов’янські культури в європейській цивілізації. – К., 2001. – С. 206 – 242.

Наулко Всеволод. Листування Михайла Грушевського та Федора Вовка // Листування Михайла Грушевського. – Т. ІІ. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2001. –
С. 93–221.

Наулко Всеволод. Павло Чубинський – Федір Вовк: Естафета поколінь // Університет. – 2010. – No 6. – С. 5–11.

Наулко Всеволод. “Шляхетність торкається не лише походження, чи блакитної крови, але й фахівця, доброго фахівця, якого будь фаху” (про листи Марка Антонови-
ча і трохи більше) // Київська старовина. – 2011. – No 3. – С. 131–148.

Наулко В. Епістолярна спадщина Ф. К. Вовка – важливе джерело наукових знань // Археологія і давня історія України. Випуск 9. Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Історія археології: Дослідники та наукові центри (до 165-річчя з дня народження Ф. К. Вовка)». Київ, Україна. 25-28 вересня 2012 р. Київ: Стародавній світ, 2012. С. 25-34.

Наулко В. Питання походження народів і дипломатія // Україна дипломатична. – Вип.ІІ. – К., 2002. – С.81-90.

Наулко В. Ще раз про листування Любора Нідерле з Федором Вовком (нові віднайдені листи) // Вісник Київського славістичного університету. –
Вип. 14. – К., 2003. – С. 283–300.

Наулко В. І. Пошуки. Роздуми. Студії: Збірник вибраних праць до 80-річчя від дня народження. – К.: Український письменник, 2013. – 392 с.

(Інші тематичні праці автора див. тут)

Парахіна М. Діяльність музею антропології та етнології імені Федора Вовка у 1920-1930-х рр. URL: http://www.mundm.kiev.ua/SCIENCE/DOC/PROC04.HTM

Радієвська Т. М. Археологія у науковому доробку Хведора Вовка, матеріали його досліджень у зібранні Національного музею історії України // Археологія і давня історія України. Вип. 9. Історія археології: дослідники та наукові центри. Київ: Стародавній світ, 2012. С. 213-219. (Стаття містить ґрунтовний бібліографічний опис історіографії та джерел про Ф. Вовка 1920-х рр.)

Радієвська Т. Роль Федора Вовка у становленні вітчизняного палеолітознавства // Український музей. Київ, 2003. С. 53-58.

Радієвська Т. Кабінет антропології ім. Хведора Вовка: науково-практична діяльність та колекції пам’яток кам’яної доби в зібранні НМІУ // Національний музей історії України: поступ у третє тисячоліття. Тем. зб. наук. праць. Київ, 2004. С. 131-141.

Рудинський М. Кілька попередніх зауважень до праці: Вовк Ф. Вироби передмікенського типу в неолітичних становищах на Україні // Антропологія за 1927 р. Київ, 1928. С. 3-8.

Сегеда С. Вовк Хв. Студії з антропології України / С. П. Сегеда, переднє сл., комент., антрополог. терм. Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2010.

Смирнова С. Наукова діяльність Ф.Вовка: краєзнавчий аспект. Зб. Всеукр. наук.-практ. конф. «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України». Київ, 2.11.2017. С. 201-209.

Стебницький П. Спомини про Хведора Кіндратовича Вовка // Наша Україна. Ч. 2. 1918. С. 143148.

Сохань П. (ред.). Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком. Львів; Київ, 2001.

Таран О. Народознавча діяльність Кабінету антропології та етнології ім. Хф.Вовка ВУАН (1921-1934). Матеріали до української етнології / Етнологія. 2007 (6(Х)). С. 152–156.

Таран О. Волинь у народознавчих дослідженнях Федора Вовка // Етнічна історія народів Європи. 2001. Вип. 11. С. 69-72.

Таран О. Федір Вовк – про місце в історії української антропології (до 160-річчя від дня народження) Федір Вовк – про місце в історії української антропології (до 160-річчя від дня народження) // Народна творчість та етнографія, 2007. № 2. С. 4-8.

Федір Вовк. Студії з української етнографії та антропології: нова редакція. Харків, Видавець Савчук О. О., 2015.

Франко О. Археологічні дослідження Федора Кіндратовича Вовка // Археологія. 1992. №2. С. 112−119.

Франко О. Федір Кіндратович Вовк (1847-1918): Дослідження. Спогади. Бібліографія. До 150-ліття з дня народження вченого. Нью-Йорк,1997.

Франко А., Франко О. Аналіз документів і матеріалів особистого архіву Федора Кіндратовича Вовка. Вісник інституту археології Львівського університету. 2011(6). С. 106-123.

Франко О. Федір Вовк – вчений і громадський діяч. Київ: Європейський Університет, 2001.

Франко О. Міжнародні наукові зв’язки Федора Вовка: погляд через століття // Народна творчість та етнографія. 2006. № 1. С. 30-47.

Цеунов І. Суспільно-політична діяльність Хведора Вовка крізь призму доносу Василя Веледницького // Київські історичні студії. 2018. С. 132-136.

Черновол І. Спадщина Федора Вовка в Інституті археології НАН України // Археологія. 2011. № 1. С. 110-117.

Черновол І. Виставка книжкового зібрання Федора Кіндратовича Вовка // Археологія. 2009. № 4. С. 114-116.

Черновол И. Книжные собрания выдающихся ученых как источник по истории археологии. История археологии: личности и школы. Мат. Междунар. науч. конф. Киев, 5-10.2010. С.305-316.

Черновол И. История одной командировки: к вопросу о перевозе научного наследия Ф. Вовка в Украину // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. Київ: ІА НАН України, 2012. Вип. 9. С. 331-336.

Черновол І. Книжкове зібрання Федора Вовка у фонді бібліотеки Інституту археології: історія походження // Українська біографістика: Зб. наук. пр. Київ, 2010. Вип. 7. С. 346-357.

Черновол І. Федір Вовк і його книжкове зібрання / укладач Черновол І.; Інститут археології НАН України. Київ, 2008. 39 с.

Яненко А. “ЗДАЄТЬСЯ Я НІКОЛИ ЩЕ НЕ ПИСАВ НІКУДИ ТАКОГО ВЕЛИКОГО ЛИСТА”: КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЛЕВКА ЧИКАЛЕНКА З КАБІНЕТОМ АНТРОПОЛОГІЇ ІМ. Ф. ВОВКА/ “IT SEEMS TO ME I HAVE NEVER WRITTEN SUCH A LARGE LETTER NOWHERE”: THE CORRESPONDENCE BETWEEN LEVKO CHIKALENKO AND FEDIR VOVK CABINET OF ANTHROPOLOGY AND ETHNOLOGY

Richard Nathalie. Volkov in France. Cultural Transfers in Anthropology and Prehistoric Archaeology at the end of the 19th Century // Археологія і давня історія України. 2012. № 9: Історія археології: дослідники та наукові центри. С. 220-227.

Rohde Martin. „Bekommen wir auch Photographien?“ Die Expedition ins Bojkenland 1904, ihre Fotosammlung und warum nur acht Positive ihren Weg nach Wien fanden. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 1/2022

Rohde, M. 2022. Nationale Wissenschaft zwischen zwei Imperien. Die Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften, 1892—1918. Göttingen: Vienna University Press.

Rohde Martin. Ukrainian «National Science» from a Spatial Perspective How the Hutsul Lands Were Mapped // Explorations in Russian and Eurasian History. 2022. Volume 23. Number 4. 773-801.

Інтернет-ресурси:

Листи Хведора Вовка до Михайла Грушевського

Листи Михайла Грушевського до Хведора Вовка 

До 170-річчя від дня народження Федора Кіндратовича Вовка (1847–1918),
українського етнографа, антрополога, археолога  (Центральний державний історичний архів України, м. Київ)